საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინდონეზია - კოვიდ პანდემიის ფონზე, ქვეყანაში შესვლის რეგულაციებსა და საქართველოს მოქალაქეებზე ინდონეზიის მიერ ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით

განახლდა ინდონეზიის რესპუბლიკაში Covid-19 პანდემიის ფონზე მოქმედი რეგულაციები. კერძოდ, 2022 წლის 18 მაისიდან:

 • მოიხსნა მგზავრობამდე ჩატარებული RT-PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენის ვალდებულება.
 • გაუქმდა კარანტინის მოთხოვნა სრულად ვაქცინირებული (მგზავრობამდე სულ მცირე 14 დღით ადრე) მგზავრებისთვის.
 • არავაქცინირებული ან ნაწილობრივ ვაქცინირებული მგზავრებისთვის სავალდებულო საკარანტინე ვადა განისაზღვრება 5 დღით. 
 • 18 წლამდე და/ან სპეციალური მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები ექვემდებარებიან მათი მშობლების/მზრუნველების მიმართ მოქმედ პროტოკოლს. 
 • ინდონეზიის ტერიტორიაზე შესვლისას, მგზავრებს ჩაუტარდებათ შემოწმება. 37.5-ზე დაბალი ტემპერატურის და კოვიდ სიმპტომების არარსებობის შემთხვევაში, მგზავრი გათავისუფლდება განმეორებითი RT-PCR ტესტის ჩატარების ვალდებულებისგან, სიმპტომების ან ტემპერატურის (37.5-ზე მაღალი) დადასტურების შემთხვევაში - სავალდებულოა RT-PCR ტესტის ჩატარება.
 • ვაქცინაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარდგენის ვალდებულება არ აქვთ დიპლომატიური/ოფიციალური ვიზის მფლობელებს, რომლებიც შესაბამისი ვიზიტით მიემგზავრებიან ინდონეზიაში.
 • მოქალაქეებს, რომლებიც ვერ იცრებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მოეთხოვებათ ექიმის შესაბამისი ცნობა.
ცვლილებები შევიდა ქვეყნის შიგნით გადაადგილებასთან დაკავშირებით მოქმედ რეგულაციებშიც:
 • მეორე და მესამე დოზით ვაქცინირებულ მოქალაქეებს აღარ მოეთხოვებათ RT-PCR ან ანტიგენის ტესტი პასუხის წარდგენა.
 • არავაქცინირებულ ან ერთი დოზით ვაქცინირებულ მოქალაქეებს მოეთხოვებათ მგზავრობამდე 72 სთ-ით ადრე აღებული RT-PCR ან 24 სთ-ით ადრე აღებული ანტიგენ ტესტის უარყოფითი პასუხი.
 • მოქალაქეებს, რომლებიც ვერ იცრებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მგზავრობამდე 72 სთ-ით ადრე აღებულ RT-PCR ტესტის უარყოფით პასუხზე დამატებით, მოეთხოვებათ ექიმის ცნობა.
 • 6 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნები თავისუფლდებიან ზემოაღნიშნული მოთხოვნებისგან.

2021 წლის პირველი დეკემბრიდან, კვლავ მოქმედებს საქართველოს მთავრობასა და ინდონეზიის რეპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ შეთანხმება. 

ყველა სხვა, მათ შორის ტურისტული, მიზნით საქართველოს მოქალაქეებს ინდონეზიაში შესვლა შეუძლიათ შესაბამისი კატეგორიის ვიზის/ნებართვის საფუძველზე. ელექტრონული ვიზის აღებასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://visa-online.imigrasi.go.id/index.xhtml

ყველა საერთაშორისო მგზავრს მოეთხოვება გამგზავრებამდე (მათ შორის შიდა გადაადგილებისას), Peduli Lindungi მობილური აპლიკაციის მეშვეობით, Electronic Health Alert Certificate (e-HAC) შევსება.

სავიზო მომსახურება: 

უცხო ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, მოქალაქეებზე ნებისმიერი კატეგორიის ვიზის გაცემა ხდება  ინდონეზიის იმიგრაციის გენერალური დირექტორატის ონლაინ სავიზო პორტალის მეშვეობით: https://visa-online.imigrasi.go.id/index.xhtml

სავიზო განაცხადის შეტანა შეუძლიათ მხოლოდ ე.წ. „სპონსორებს“. სპონსორად ითვლება ინდონეზიის მოქალაქე და/ან ინდონეზიაში რეგისტრირებული კომპანია.

პირველ ეტაპზე, სპონსორმა უნდა გაიაროს პორტალზე რეგისტრაცია. საიმიგრაციო სამსახურის მიერ მოხდება რეგისტრაციის ვერიფიკაცია (მიწოდებული მონაცემების და დოკუმენტაციის საფუძველზე) და სპონსორი მეილით მიიღებს დადასტურებას, ასევე მომხმარებლის სახელს, პაროლს და სპონსორის ბარათს ან უარს, შესაბამისი განმარტებით.

შემდგომ ეტაპზე, ხდება ონლაინ სავიზო აპლიკაციის/განაცხადის შეტანა სპონსორის მიერ. სპონსორი მიიღებს შეტყობინებას, სავიზო მოსაკრებლის ოდენობით და გადახდის კოდით, რომელიც მოქმედია 7 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

სავიზო აპლიკაციის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება ხდება სავიზო მოსაკრებლის გადახდიდან 5 სამუშაო დღეში. მოსაკრებლის გადახდა ხდება ინდონეზიურ რუპიაში. ვიზის გაცემაზე უარის შემთხვევაში, თანხა არ ანაზღაურდება.

დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, სპონსორი მეილით მიიღებს ელექტრონულ ვიზას. უარის შემთხვევაში, სპონსორს გაეგზავნება შესაბამისი შეტყობინება უარის მიზეზის განმარტებით.

სავიზო აპლიკაციების მიღება ხორციელდება 08:00-დან 15:00 სთ-მდე (ინდონეზიის დროით).

გასათვალისწინებელია, რომ მოქმედებს სავიზო განაცხადებზე კვოტების სიტემა ვიზის კატეგორიის მიხედვით: ვიზიტორის ვიზა - დღეში 1500 აპლიკაცია, დროებით ყოფნის ვიზა (სამუშაო მიზნით) – 500 აპლიკაცია დღეში. კვოტის ამოწურვის შემთხვევაში, სავიზო აპლიკაციის შეტანა შესაძლებელია მომდევნო სამუშაო დღეს. 

ელექტრონული ვიზის მიღების შემდეგ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს ინდონეზიაში შესვლის უფლება შემდეგი პირობებით:

 • იყენებს განსაზღვრულ სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებს
 • წარადგენს ვიზას (ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით)
 • წარადგენს ვაქცინაციის სრული დოზის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით)
 • წარადგენს სამგზავრო/სამედიცინო დაზღვევას, რომელიც მათ შორის, ფარავს  Covid-19-ის მკურნალობას და რეპატრიაცას 
 • წარადგენს დასაბრუნებელ ან სხვა მიმართულებით სამგზავრო ბილეთს
 • წარადგენს სასტუმროს ჯავშანს (ცენტრალიზებული წესით კარანტინის მოთხოვნის შემთხვევაში - შესაბამისი სასტუმროს ხარჯის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 5 დღიანი კარანტინი სავალდებულოა არავაქცინირებული ან ნაწილობრივ ვაქცინირებული მოქალაქეებისთვის) 
 • ინდონეზიაში შესვლის დროს გაივლის შემოწმებას - 37.5-ზე დაბალი ტემპერატურის და კოვიდ სიმპტომების არარსებობის შემთხვევაში, მგზავრი გათავისუფლდება განმეორებითი RT-PCR ტესტის ჩატარების ვალდებულებისგან, სიმპტომების და/ან ტემპერატურის (37.5-ზე მაღალი) დადასტურების შემთხვევაში - სავალდებულოა RT-PCR ტესტის ჩატარება

ვიზიტორის ვიზის (visitor visa ერთჯერადი შესვლით) მფლობელებს არ აქვთ საიმიგრაციო სამსახურში გამოცხადების ვალდებულება. შესაძლებელია ვიზის გაგრძელება მაქსიმუმ 4-ჯერ, თითოეულ ჯერზე 30 დღის ვადით.

დროებითი ყოფნის ვიზის (temporary stay visa) მფლობელები ვალდებულნი არიან, ინდონეზიაში შესვლიდან 30 დღის განმავლობაში, გამოცხადნენ საიმიგრაციო სამსახურის უახლოეს ოფისში შესაბამისი კატეგორიის დროებითი ნებართვის (temporary stay permit, ITAS) ასაღებად.